Fitness, Siłownia, Squash, Indoor Cycling
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
 • 1. Niniejszy regulamin, określa zasady korzystania z usług Klubu I’m Fit, ul. Piłsudskiego 10, Łódź, zwanego
dalej klubem. Klub prowadzony jest przez Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. Wrocław, ul. Teatralna 10-12, we Wrocławiu.
 
 • 2. Regulamin jest udostępniony na stronie www.imfit.pl oraz w Klubie.
 
 • 3. Uznaje się, że osoba przebywająca na terenie klubu, zwana dalej klientem zapoznała się z regulaminem i
akceptuje jego zapisy.
 
 • 4. Klub świadczy usługi między innymi w zakresie:

a. SQUASH – udostępnienie kortu do gry w Squash, wejście na kort maksymalnie 4 osób. Jednostką

rezerwacji jest wielokrotność 30 minut. Anulowanie rezerwacji później niż 6 godzin przed czasem gry
wiąże się z poniesieniem kosztu usługi [dotyczy również karnetów].

b. SIŁOWNIA + FITNESS/INDOOR – wejście 1 osoby, oznacza nieograniczony czas pobytu na strefie

SIŁOWNI w dniu wejścia, z możliwością uczestniczenia w grupowych zajęciach FITNESS i INDOR
CYKLING prowadzonych przez instruktora. Jednostką czasową rezerwacji zajęć grupowych jest
wielokrotność 50 min. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na dane zajęcia
przyjdą mniej niż 3 osoby.

c. TURNIEJ/ZAWODY - uczestnictwo w zawodach i turniejach jako uczestnik lub widz określa odrębny

regulamin wydarzenia.

d. SAUNA – udostępnienie sauny, wejście do sauny maksymalnie 10 osób. Klienci korzystający z sauny

na własną odpowiedzialność, Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
przeciwwskazaniami Klienta co do korzystania z sauny.

e. Klub wypożycza ręczniki, rakiety, okulary ochronne i inny sprzęt zgodnie z cennikiem. W przypadku

zgubienia lub zniszczenia należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem.

f. Klub prowadzi sprzedaż towarów zgodnie z cennikiem.

 • 5. Grupy zorganizowane, korzystają z usług wg odrębnie ustalonych zasad.
 
 • 6. Cennik usług oferowanych przez Klub jest dostępny na stronie www.imfit.pl oraz w recepcji Klubu.
 
 • 7. Plan zajęć grupowych oraz rezerwacje kortów do Squasha są dostępne na stronie www.imfit.pl oraz w
recepcji Klubu.
 
 • 8. Klub jest czynny 7 dni w tygodniu przez cały rok za wyjątkiem wybranych dni świątecznych. Godziny
otwarcia klubu dostępne są na stronie www.imfit.pl oraz na drzwiach wejściowych do klubu.
 
 • 9. Z usług klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie powyżej 18 roku życia, lub pow.16 roku życia za pisemną
zgodą opiekuna ustawowego. Osoby niepełnoletnie powinny być pod opieką rodziców lub uprawnionych
dorosłych opiekunów.
 
 • 10. Z usług Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 
 • 11. Na terenie Klubu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do
stosowania się do przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych.
 
 • 12. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu, środków
dopingujących, stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających, wprowadzania
zwierząt.
 
 • 13. Wstęp na teren siłowni, sal gimnastycznych jest wyłącznie w krytym obuwiu sportowym z czystą podeszwą.
Na kortach squash obowiązuje obuwie sportowe z białą podeszwą nie zostawiającą śladów. W przypadku
niezastosowania się do obowiązku obsługa klubu ma prawo odmówić wstępu na na teren obiektu,.
 
 • 14. W przypadku zachowania utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z usług innym klientom lub
wykonywanie pracy pracownikom Klubu, Klub ma prawo do ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić Klienta
z Klubu.
 
 • 15. Użytkowanie kortów, sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z
ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami,
w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
 
 • 16. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient ponosi
odpowiedzialność finansową.
 
 • 17. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub
przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony na piśmie.
 
 • 18. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy (koszulka, spodenki, dresy, getry) i mieć ze sobą własny
ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach fitness).
 
 • 19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstała w wyniku ćwiczeń lub gry.
 
 • 20. Klienci klubu- zawodnicy biorący udział w rozgrywkach i turniejach lub innych formach współzawodnictwa
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia statystyk, w
celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrywanie
video z ich udziałem oraz do umieszczania tych zdjęć, nagrań i tabel w internecie oraz w Klubie. Wyrażają
zgodę na umieszczanie danych osobowych [imię i nazwisko] i wyników współzawodnictwa w Internecie oraz
w Klubie w celu promocji Klubu. Wyrażenie zgody następuje na piśmie.
 
 • 21. Klienci klubu, przebywający na terenie Klubu, a w przypadku małoletnich ich opiekunowie, wyrażają zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tego klienta w formie fotografii lub filmu w celu wykorzystania tego
wizerunku do promocji klubu poprzez jego rozpowszechnianie, utrwalenie, kopiowanie, publikowanie w
dowolny sposób. Wyrażenie zgody następuje na piśmie.
 
 • 22. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, po uzupełnieniu zgłoszenia, wyraża pisemną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz
zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala
również na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.
 
 • 23. Klienci indywidualni korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia karty członkowskiej - zgodnie
z cennikiem. Wykupiona karta jest imienna i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie.
 
 • 24. W przypadku zagubienia karty, Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie
wydana niezwłocznie po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego
opłaty zgodnie z cennikiem. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupioną kartę - niewykorzystane treningi nie
stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karty, jeżeli przyczyną ich
niewykorzystania były okoliczności leżące po stronie klienta.
 
 • 25. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować
wykluczeniem z Klubu.
 
 • 26. Karta członkowska nie zawiera ubezpieczenia NNW.
 
 • 27. Po przyjściu do Klubu należy okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług Klubu, w celu otrzymania
kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk. W przypadku złamania lub zgubienia
kluczyka od szafki należy uiścić stosowną opłatę zgodnie z cennikiem.
 
 • 28. Rzeczy wartościowe należy zdeponować w recepcji. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w
recepcji Klub nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkoda w mieniu nie powstała z winy Klubu.
 
 • 29. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją, regulacją sauny itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
 
 • 30. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez klub prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy.
Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w recepcji Klubu.
 
 • 31. W klubie obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, działalność o
charakterze promocyjnym oraz umieszczania reklam bez zgody Klubu. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity
zakaz prowadzenia treningów personalnych przez instruktorów i trenerów innych niż współpracujących z I'm
FIT.
 
 • 32. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy
zgłaszać bezpośrednio do managera Klubu lub na adres imfit@spa.wroc.pl
 
 • 33. Klub może zmienić niniejszy Regulamin, zawiadamiając o jego zmianie Klienta za pośrednictwem poczty
elektronicznej jeśli klient udostępnił taki sposób komunikacji jednocześnie umieszczając go na stronie
internetowej Klubu na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień. W przypadku zmiany Regulaminy
Klient ma prawo zrezygnować z usług Klubu za zwrotem niewykorzystanych świadczeń.

Zarząd Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o.

Ważny od 01.09.2017 r

Akceptujemy karty

multisport
fit profit
ok system
fitsport
multiactive
multiactive